ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F*3SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8\WordDocument. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE Oh+'0 px zy Normal.dotmўChK1406011016@p@3<WPS Office_10.1.0.7521_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPX`h px (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.7521&0Table Data WpsCustomData PKSKS.K h  $g h H# DN 2019t^fg]\ONRh^S͑p]\ONR[beur4YMT#N [1_U\f[!hB\bʋe0cۏvQNV*NB\b[b N Sb GPgQ(ϑYT Tf[bѐ f2_U\vh{t-NghgGPgQ3r^0ZQR]\OW Rf[u/efNQ~W8g-Ne~~~~ f[]YwmNS4OS[bRe|R]\OGPgQ[ OT5!h:SSGr_6eS6k3z[]\OGPgQ!hR!hR6|Qvb+8hg]\O7g^]OT7[bZQ?eRScۏhQ!h6R^^9ez]\OfgQZQ?eRT%N8lё8_>eYeՋS ~vNR vsQ]\O7g22e5u'Y5u'Y92019y_>eYebuT[ O]\O9g-Ne10[bؚB\!kNMb_ۏ]\O7g6eNNYvsQ11[b^;Nċ[vsQNNvċ[cP]\O8g15e12/TR~HeRMSQ萡{t9ei]\OcۏNNchHhN[0[bNXTWfgQ13[b2019t^bu[ OTQ NU_SvsQ]\O8g^b1\YTbuU'Y14[b2019J\kNu1\Npenc~I{]\O8g^15[bNYeT'Y|ibhScۏvsQ]\O8g^DNY TRYTRY DNY16[bf[MRYe[W0WI{15*Nw"DёyvT;SR[0YePgO^I{yvvbh]\O7g^DNYTRY YeRY17cۏ6k'`[hQI{~ObyvfgQVe-N_DNY [ O18cۏ6k'` !hVQIPv6GS~]\OfgQ19~~c[-NV,{NJ\ NTQ+ 'Yf[uReRN'Y[!h~R[Tw~ Y[]\O8g-NeRef[bvsQf[b ]O20~~,{NJ\VnSw-NNSLNYeReRN'Y[8g^21~~VnSw]O,{NJ\ ]Sog RNRe'Y[8g^22[bN,gTcvlk]\O7g-NeYeRYTf[b TRY DNYNg Q23wؚLb'Y[Y[hg0,{N!kcw[cۏ0|T(W~_>e z3ub]\O7g^MR24_U\2019t^NNx0NMbW{QeHhO!h~[[ 0 zYef[hQ!jgxI{vsQ]\OfgQ25YePgO~Rlv9ei0O^FUvbht Tyc[f[gYePg_]\O7g-Ne26[bhQSYe[:W 9e 0z/gf[b0f[MRYe[W0W^TvQ[^yv9g Ne27~~[bYe^fg[;pTvsQW]\OfgQNNYYe^-N_283:SbeuT\OOSvcۏT6k'`=[]\OfgQybYYeRY29NS Tek0S6NNxTf[b(ϑcGSx]\O8g^NNbvsQ30[bWSS:SߘXql9e Tf[u[ K\bhFg9e yv8g^TRYDNY f[]Y31[bR?bK\24l~O0~T{l9e yv8g^32[b-Nt~S^:Wl~of‰0WbňO.yv8g^33[bЏR:W~O9e yv9glQqQf[b34fgYu!hf[uOO[ gR{tSΏeQY]\O8g^f[]YN~f[bHWz]35+VuV]\OfgQ36~~f[] OGPgW]\O7g15eMR37[bGPg_uQ?e[0y_MR~TQ[c8g NeOkSYDNY TRY38[bm2hVPgfeTMTql9e te9e8g^39ՋeGS~v_tnfg|~y{Y^]ye-NV70hTt^ezZfOvsQvfg_t-N_DNY TRYf1.,gh9hncT Nbv]\O\ONTv^NteT 2.[NOL]\O*ghQRQ T~T[ESL~S v^hQ萌[b 3.Ty]\Ov[b`Q^ gep0 "&(46>@HJɹudSB1!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\OJPJQJo(^JaJKH\"CJ$OJPJQJo(^JaJKH\"CJ OJPJQJo(^JaJKH\"CJ OJPJQJo(^JaJKH\ JRTXZ^bdf̻}oaSE7)OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\!OJPJQJo(^JaJ5KH\ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH" $ , . 4 6 < > D F L P R ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHR T h j p r x z ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH  " $ * , 2 4 : > @ ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH@ B d f p r v x | ~ ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH " $ . 0 2 4 8 < > | ~ ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH    " & ( J L R T ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHT Z \ b d j l r t x | ~ ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH   " ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH" ( * 0 2 6 : < ^ ` f h j l p t ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHt v ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH "$(,.XZ`bdfjǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHjnpǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHrtzǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHz|~ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH,.68:<@DFlntv|~ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH~ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH $&*.0`bhǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHhjprxzǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH "ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH"&(*248<>dflntv~ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH~ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH"$*ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH*,248<>`bhjlnrvxǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHx^`ǹseWI;-OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH`OJPJQJo(^JaJKHOJPJQJo(^JaJKH "(6@qcUG da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$Ifq$$If:V TT44l44l0G) a$$1$$Ifa$$1$WD`$If@JTZ` da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If`bf. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)f da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)$ . 6 F N da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$IfN P T . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)T j r z da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0.ֈ T h%G) $ , 4 < da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If< > B . da$$1$$If$$If:V TT44l44l07ֈ T h%G)B f r x ~ da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l01ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0*ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0%ֈ T h%G) $ 0 2 4 6 da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If6 8 > . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0-ֈ T h%G)> ~ da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l04ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0;ֈ T h%G)   da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If " ( . da$$1$$If$$If:V TT44l44l05ֈ T h%G)( L T d t v da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$Ifv x ~ . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0/ֈ T h%G)~ da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)  " 2 4 da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If4 6 < . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)< ` h j l n da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$Ifn p v . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)v da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0Xֈ T h%G) "$& da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If&(.. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G).Zbdfh da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$Ifhjp. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0*ֈ T h%G)p da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l06ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)t|~ da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G).8:<> da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If>@F. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G)Fnv~ da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l05ֈ T h%G) &( da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If(*0. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0vֈ T h%G)0bjr da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0Xֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If . da$$1$$If$$If:V TT44l44l0Xֈ T h%G) "(*46 da$$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If68>. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0Iֈ T h%G)>fnv da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0+ֈ T h%G) da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0%ֈ T h%G)$46 da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If68>. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0,ֈ T h%G)>bjlnp da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$Ifprx. da$$1$$If$$If:V TT44l44l04ֈ T h%G)x da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If d1$$If. da$$1$$If$$If:V TT44l44l0Iֈ T h%G)q$$If:V TT44l44l0G),. A!#"$%S2P1866666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh ( v ~ 4 < n v &.hp>F(0 6>6>px*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{KGz Times New Roman-([SO;Wingdings- |8ўSOAD eck\h[{SO_oŖўA4 N[_GB2312N[zy ўChK1406011016 Qh*g,wZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P2JJJJ28K z0( * 3 ? RANGE!B19zLL@