ࡱ> (  !"#$%&')*+,-Root Entry F&lK1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocument.B  !"#$%&'()*+,-./0123456789 Oh+'0  H\n Normal.dotmH\n1@@S/6O@,K1@lkK1<WPS Office_11.1.0.8812_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.8812&0Table Data WpsCustomData PzKSKS.B=  dv,F  $3h6  sQN_U\2019t^^hQ^ -N~NNb/gLR3ub]\Ovw ASL9eR0201907S TS^0:S N>y@\L9eR)0^vT0T gsQONNUSMO 9hncwL9eR 0sQNZP}Y2019t^^VnSwNNb/gLRNLDvw 0ASN>yQ02019068S ĉ[vAm z3ub0 N03ubċ[agN Q(WStPgeMR]S^OՋL3ubċ[agNv SR NNeS^v3ubċ[agN:N3ubċ[Onc*gS^OՋL3ubċ[agNv GWNsLv3ubċ[agN:N3ubċ[Onc0TNN3ubċ[agNS(WVnSwNRDnT>yOOSQz/NNh/VnSwNNb/gNXTLyċ[hv-Ng0 TUSMOS9hncUSMO[E6R[ NNONw0^3ubBlvUSMOcPhQ0 N04ls^RKmՋBl 3ubTNNb/gLRċ[NXT ^SRw0^~N~~v4ls^RKmՋ02017t^^02018t^^02019t^^v4ls^RKmՋTy@\QzbQQAS0XNbLy N} 0 20 02019t^^3ubhQ^-N~NNb/gLRNLDyOvfUSMOQwQveHe SN 4 4ls^RKmՋTmceN YpSN 8 20160201702018t^ 0NNb/gLRt^^8h{vh 0 YpSN0ONUSMOl gۏLt^^8hv 1uUSMOcOfNbf 9 NsLNegVYfN0N)RfN0bgt[fN0eS~Nm0>yOHevI{;NN~Pge YpSN(,gNNwQ gN[f[/g4ls^vNh\O0W\OTh"}W\O_{/flQ_QHrbShv yxbg_{cOt[fNbVYfNbzyf(WVE'`0hQV'`0hQ^f[/g~~S_vf[/gO NNAmvbJT0e _{/f6eeQlQ_QHrveƖvQ^\NNNT\Ovyxyv T\OQHrvYePg0W\OI{ _{fnx0WcQ@bbvpeϑT@bYv0WMOS\O(u v^D NvQNT\OQwQvfPgeyxbgQwQh"}bJTv_{:NSN YEI0SCI0CSCII{) 10 *NNNR;`~NN 11 02019t^^NNb/gNLDyL9e0TUSMO[8hT~Nb^L9eR^^9SN>y@\406[ 03ubNXTTUSMO(W3ubeQNPge >g NQSt0 T|5u݋0719--86657330 N06e9hQ ċ[96e9hQ cw"?eS0irN@\ gsQĉ[gbL -N~150CQ/N bPgeeNv^6eP0 DN102019t^^NNUSMOLy3ub\MO`Q8h[h 20ڋObfN 30Pge\b 404x68@`̻wfUI>2CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ `PRnp^`̻wfUD4$CJ OJPJQJo(^JaJ KHCJ OJPJQJo(^JaJ KH B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ `z|LN^`JLr̻wfZI8' B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ rt̻u^I4(B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH,B*phCJ OJPJQJo(^JaJ RH_KH$B*phCJ OJPJQJo(aJ RH_ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ *,LNxzijo^M<+ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ (B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH "$lnprtvxz̻}oaSCJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(^JaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ :T$ 8 \ }o da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD`da$$dha$$da$$da$$  6se da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` 6>Rpse da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` p`|N`Ltyeda$$VD;^;WDd@`@da$$ da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` da$$WD` ,Nz$nprtvxzdddddd dWDR ` dddda$$da$$da$$da$$ da$$WD@`@,. A!#"$%S2P1866666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh